Algemene voorwaarden

1.     Algemene voorwaarden website

De hieronder uiteengezette algemene voorwaarden van Facilis vzw, met zetel te Aalbeeksesteenweg 74, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer 0731.927.356 (“Facilis”), zijn van toepassing op de website, de platforms en op de activiteiten van Facilis (https://facilis.be).

Door het gebruik van onze website en bijhorende platforms erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk onze gebruiksvoorwaarden. Tevens verbindt u zich er toe om deze gebruiksvoorwaarden te volgen. Facilis behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U zal bij het gebruik van onze website onze gebruiksvoorwaarden dan ook regelmatig opnieuw doorlezen.

2.     Beperking van aansprakelijkheid

Alle weergegeven informatie op onze website en onze platforms, en alle daarop weergegeven informatie en hulptools, zijn louter informatief bedoeld, en kunnen dus in geen geval als een persoonlijk, financieel, beleggings-, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker of bezoeker worden beschouwd. Ze dienen dan ook enkel ter informatie van u als gebruiker van de website en de platforms. Facilis biedt aan de gebruiker van de website in ieder geval geen financiële producten aan, hetgeen uitsluitend verloopt via derde partijen en makelaars onafhankelijk van Facilis.

Facilis levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Er wordt echter geen garantie gegeven op het vlak van de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie. De gebruiker van onze website erkent dan ook dat Facilis geen verantwoordelijkheid kan dragen bij eventuele fouten en/of vergissingen met betrekking tot deze informatie, noch de informatie die aan de gebruiker wordt geboden na een doorverwijzing naar derde partijen via de website of het platform van Facilis. Het verwijzen naar derde partijen is louter informatief. Het gebruik van de website en het platform is voor eigen risico van de gebruiker.

De website van Facilis kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden of informatie bevatten die zijn geplaatst door derden. Deze links en informatie zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker van deze website of de toevoegende partij van deze informatie aangebracht. Facilis controleert deze informatie en websites( en de informatie die zich erop bevindt) niet naar inhoud. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of informatie van derden.

Een link houdt niet noodzakelijk in dat Facilis en de uitbaters van deze andere websites op een of andere manier samenwerken.

Facilis kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website, het platform en/of zijn inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website en/of het platform ter beschikking wordt gesteld, kan u Facilis steeds contacteren. De inhoud van de website en het platform (links inbegrepen) kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Facilis kan tevens op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of handeling welke u als gebruiker van de website en het platform zou genomen hebben op basis van de  weergegeven informatie of van alle andere elementen van de website en het platform.

Facilis wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van de website, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout.

 

3.     Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website en het platform, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Facilis en/of aan derden, die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Facilis. De toegang en het gebruik tot de website en het platform betekent nooit dat aan de gebruiker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het de gebruiker verboden de website, het platform en de documentatie en informatie, alsook alle overige elementen, die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Bovendien is het de gebruiker verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen, of op enige andere manier hierover te beschikken.

4.     Analyse van de website

Facilis behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van software om algemene bezoekersinformatie van onze website en het platform te meten en te analyseren teneinde de effectiviteit van de website en haar platforms te verbeteren. Hiertoe gebruiken wij onder meer uw IP-adres. Wij zullen de IP-adressen niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

5.     Privacy Policy

Facilis hanteert een Privacy Policy inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u terugvinden via volgende link: https://facilis.be/cookiebeleid-eu/. U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website en onze platforms.

6.     Cookies Policy

Facilis hanteert een Cookies Policy inzake het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u terugvinden via volgende link: https://facilis.be/cookiebeleid-eu/. U erkent hiervan voorafgaand kennis te hebben genomen en aanvaardt ons beleid alvorens verder gebruik te maken van onze website en onze platforms.

7.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website, het platform en de weergegeven informatie van Facilis. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd.

8.     Contact

Je kan ons bij vragen of opmerkingen natuurlijk ook steeds contacteren op het algemeen emailadres: info@facilis.be